41 ÅR MED BOXER!

 Det startet i 1969 da vi fikk hjem vår første boxer, Haugtussas Gaute, til daglig kalt Alex. Han ble kjøpt av Bjørg og Håkon Haug som drev boxeroppdrett under navnet Haugtussa. De var begge sentrale personer i klubben hun også boxerdommer Å kjøpe hund av Haugtussa uten å bli medlem av klubben og uten å være med aktivt var umulig. Vi meldte oss inn, og vi fattet interesse for lydighet og brukshundarbeid. Alex var en liten hanhund som elsket alle på to ben, men som elsket å sloss med alle på fire. Han var en stri herremann under opplæring men vi trente flittig i flere år og oppnådde mange fine resultater. Blant annet tok han høyeste merke i lydighet, gull med emalje, tre ganger.

 Vi ble mer og mer interessert i rasen og i 1977 besøkte vi de kjente tyske boxeroppdrettere fam. Grolla. Der kjøpte vi vår første tyske import, Flash v.d. Butendorferhøhe. Han var en fantastisk snill, behersket og rolig hund som ble Norsk utstillingschampion Flash ble far til mange fine boxervalper, og han ble 11 år gammel.

I 1979 fikk vi vårt FCI godkjente kennelnavn Flashman, etter vår import Flash.

 I 1985 gikk turen igjen til Tyskland, til de kjente boxeroppdrettere Hilde og Gerhard Menninghaus. Tysk kunnskapene var det dårlig med den gangen, så våre venner fra Sverige Karin og Hans Wilcken var med som tolker Menninghaus hadde et meget interessant valpekull hvor vi fikk første valget. Valget falt på en gyldentigret hanhund med lite hvit og han fikk navnet Timo v. Steinmeister Teich. Timo viste seg å være en god nedarver, og det ble 14 uch. direkte etter han. Mange av de store stjernene har Timo som far eller bestefar.

Kontakten med fam. Menninghause utviklet seg til et nært vennskap med stor respekt for hverandre. De har ved flere anledninger besøkt oss i Norge og vi har vært en tur innom hvert eneste år etter dette. Med sin store viten om rasen var de alltid interessante samtalepartnere. Gerhard forulykket i 2002, vi savner han.

I tiden mellom 1975 og 2002 kjøpte Menninghaus 2 hunder fra oss, Kaledas Gitta og Flashmans Qrt, mens vi kjøpte 2 tisper fra de, Dixi v. Saterland og Wenke v. Steinmeister Teich. Både Gitta og Qrt gjorde det bra på utstilling og var ifølge Gerhard verdens beste boxere. Gitta er for øvrig mor til den kjente utstilling og avelstispa Finesse v. Steinmeister Teich.

I 1990 ble vi eiere av en Timo sønn Tipåtopps Chuck Berry (Albin) Han var en flott hanhund, vesensterk, sunn og frisk og hadde en strålende utstillingskariere. Han ble norsk og svensk champion og hadde svensk korning.. Mange pene avkom hadde han, blant annet Queen og Qrt som vokste opp i Tyskland.

Den ene tispa vi kjøpte , Dixi v. Saterland , var oppdrettet av våre kjære venner Marianne og Heinz Walter koch. Vi hadde kjent hverandre i mange år, og i 1991 ringte Marianne med ønske om ei tispe etter Dixi. I 1992 reiste vi av gårde til Tyskland med to Flashman valper i bilen Qrt og Queen. Qurt gikk som nevt til familien Menninghaus og Queen til familien Koch. Marianne og Heinz Walter er flotte mennesker som vi setter stor pris på.

I 1992 skjedde det noe helt spesielt . Hos Rognerud boxer ble det født 2 valper, Ylva og Yvette etter Timo v. Steinmeister Teich. og Kaledas Ida. Vi hadde et stort ønske om ei tispe, og takket være Rita reiste vi en dag hjem med Rogneruds Yvette. Hun var en vakker valp som hele tiden utviklet seg harmonisk. Hennes personlighet og sjarme gjorde at hun ble vår store favoritt. Hun hadde en utrolig utstillingskariere og ble svensk, finsk, dansk, tysk, nordisk utstillingschampion og korad i Sverige, dansk vinner, vinner av åpen klasse.på verdensutstillingen., vinner av åpen klasse på Atibx og vinner av siegerklasse på tyske jahresieger. Hun bli stillt 7 ganger i Tyskland med 6 cert og 2 Cacib. Yvette døde 10 år gammel Vi vil gjerne få takke Monica og Knut for en helt spesiell boxer og for at de har delt sin kunnskap om rasen med oss..

 

I 1992 kom også vår belgiske hannhund Quaste v. Hazenberg ut fra karantenestasjonen. Han var en staselig kar med et fantastisk hode. Flere oppdrettere ønsket raskt å bruke han på sine tisper. Mange utseendemessig fantastiske boxere ble født men dessverre fulgte ikke det mentale med. 

 

I 1996 skjedde det noe som gjorde vårt liv med boxern spesielt hyggelig. Vi fikk en telefon fra Reidun og Per (Kvadraten Boxer) i Kristiansand. De ønsket seg ei boxertispe fra Tyskland med kort hale. Vi hadde vært hos fam. Koch og tittet på et kull etter Flashmans Queen og Peter v. Killiansblick, og likte hva vi så. Kullet var på 9 valper. Resultatet ble at Gitta v. Saterland havnet hos Reidun og Per og Gayus havnet hos oss, Begge to ble raskt N.uch., og spesielt Gitta har hatt en stor utstillingskariere. I Gittas første valpekull ble det født 5 valper, 3 av de er N.Uch.

Etter kjøpet av Gitta og Gayus har vårt vennskap med Reidun og Per bare blit nærere og resultert i mange flotte ferieturer, mange besøk hos hverandre og ivrige diskusjoner om rasen. De har i dag 2 hunder fra oss. Flashmans Dina og omplasseringshunden Poncho. Vi setter veldig pris på samarbeidet og vennskapet.

Det må nevnes at far til hunder som Poncho, Yvonne, Dina og mange flere er Marlbelton High Flyer (Jet). Vi kjøpte han av fam. Hambleton i England i 1998. Jet har på alle måter vært en god avelshund, og nyter det gode liv på sørlandet hos familien Hege Larsen.

Våre naboer og gode venner Kari og Dag Henriksen drev også oppdrett av boxer under navnet Kaledas. De hadde stort hell med kombinasjoner med vår Timo. De oppdrettet blant annet norsk utstillingschampion Kaledas Ida, mor til vår Yvette. Kari gikk dessverre bort i ung alder. Vi savner henne veldig

Gjennom alle disse årene med boxer, har Rita og jeg vært aktive med mange tilitsværv i klubben. Det har vært fine år med mye moro og spenning. Vi har gjennom boxern fått en masse venner over hele Europa. I dag har vi 5 hunder på vårt navn, Gayus, Jet Yvonne, Esther og Gunda. Ellers har vi vært heldige de senere år med oppdrett av mange flotte Flashman hunder. Nevnes kan Uri Geller, Poncho, Yvonne, Esther, Eddie med flere.

Vi har i alle disse år , og vil i fremtiden streve etter å avle frem sunne, mentalt sterke og rasetypiske boxere.

10. Juni 2004 Rita og Ivar

English:

41 YEARS WITH BOXERS!

It began in 1969 when we brought home our first boxer, Haugtussas Gaute, called Alex. He was bought from Bjørn and Håkon Haug, who had their boxer breeding under the name of Haugtussa. They were both central persons in the boxerclub, she was also a boxer judge. To buy a dog from Haugtussa without being a member of the boxerclub and without being activ was impossible. We joined the club and found interest in obedience and working dog activities. Alex was a rather small male dog, who loved everybody on two legs, but loved to fight with all on four legs. He was a stubborn chap during the upbringing, but we were exercising many years and achieved many good results. For inst. he 3 times got the highest badge in obedience, gold with enamel.

We became more and more interested in the race, and in 1977 we visited the wellknown German breeders of boxers, the family Grolla. There we bought our first German import, Flash v.d. Butendorferhöhe. He was a phantastic nice, controlled and calm male, who became Norwegian exhibition champion. Flash was father to many fine boxer puppies, and he died 11 years old.

In 1979 we got our kennel name FCI-approved, Flashman after our imported dog Flash.

In 1985 we again went to Germany, to the wellknown breeders of boxers, Hilde and Gerhard Menninghaus. Our knowledge in the German language was rather poor, and our Swedish friends, Karin and Hans Wilcken came with us as translators. Menninghaus had a very interesting litter laying, and we got the first choice. The choice fell on a goldbrindled male with very little white, and he was called Timo v. Steinmeister Teich. Timo proved to be a good hereditary, and there were directly after him 14 exhibtion champions. Many of the big stars have Timo as father or grandfather.

The contact with the family Menninghaus developped into a close friendship. They have visited us in Norway by several occasions, and we have every year popped in with them. With their great knowledge about the race they were always interesting discussion partners. Gerhard lost his life in 2002, we miss him.

In the time between 1975 and 2002 Menninghaus bought 2 dogs from us, Kaledas Gitta and Flashmans Qrt, and we bought 2 females from them, Dixi v. Saterland and Wenke v. Steinmeister Teich. Both Gitta and Qrt did it well on exhibitions and were according to Gerhard ”the best boxers of the world”. Gitta is mother of the well known exhibition- and breeder bitch, Finesse v. Steinmeister Teich.

In 1990 we became owners of a Timo son, Tipåtopps Chuck Berry (Albin). He was a dashing fellow, good mentality, healthy and had a nice exhibition carriere. He became Norwegian and Swedish champion, and had Swedish ”korning”. There were many beautiful children after him, a.o. Queen and Qrt, who grew up in Germany.

One of the bitches which we bought, Dixi v. Saterland, was breeded by our dear friends, Marianne and Heinz Koch. We had known each other many years, and in 1991 Marianne called us and wanted to have a bitch after Dixi. In 1992 we went to Germany with two Flashman puppies in the car, Qrt and Queen. Qrt went as mentioned to family Menninghaus and Queen to family Koch. Marianne and Heinz Walter are nice people, who we are very fond of.

In 1992 something special happened: At Rognerud Boxers 2 puppies were born, Ylva and Yvette, after Timo v. Steinmeister Teich and Kaledas Ida. We wanted very much a bitch, and thanks to Rita we could go home one day with Rogneruds Yvette. She was a beautiful puppy, who developped harmonically. Her personality and charm made her to our great favourite. She had a surprising exhibition career and became Swedish-Finnish-Danish, German and Nordic champion and was ”korad” in Sweden, Danish winner and winner of the Open class on the world’s exhibition and winner of the open class on the ATIBOX exhibition, as well as winner of the champion class on the German Jahressieger. She was presented 7 times on exhibitions in Germany with 6 certificates and 2 Cacibs. Yvette died 10 years old. We want to thank Monika and Knut for a very special boxer, and that they have shared their knowledge about boxers with us.

In 1992 came our Belgic male Quaste v. Hazenberg from the quarantene station. He was a fine looking fellow with a fantastic head. Many breeders wanted to use him on their bitches. Many good looking boxers were born, but unfortunately the mentality was not good enough.

In 1996 something happened which made our life with boxers still nicer. We got a telephone call from Reidun and Per (Kvadraten Boxer) in Kristiansand. They wanted a female boxer from Germany with short tail. I had visited family Koch and seen a breed after Flashmans Queen and Peter v. Killiansblick, and liked what I saw. The litter consisted of 9 puppies. The result was that Gitta v. Saterland landet at Reidun and Per and Gayus in our home. Both of them became soon Norwegian champions, and especially Gitta had a great exhibition career. In Gitta’s first litter 5 puppies were born, 3 of them became Norwegian exhibition champions.

 

Since we bought Gitta and Gayus our friendship with Reidun and Per has been closer and it has led to many fantastic holidays together, many visits to each other and exciting discussions about the race boxer. They have today 2 boxers from us, Flashmans Dina and the re-placed dog Poncho. We appreciate our cooperation and friendship.

It must be said that the father of Poncho, Yvonne, Dina and several others is Marbelton High Flyer (Jet). We bought him from family Hambleton in England in 1998. Jet has in many ways been a good hereditary, and he enjoys the nice life at Sørlandet by the family Hege Larsen.

Our nabours and good friends, Kari and Dag Henriksen breeded boxers under the name of Kaledas. They had great success with a combination with our Timo. They breeded a.o. the Norwegian exhibition champion Kaledas Ida, the mother of our Yvette. Kari unfortunately passed away quite young. We miss her very much.

Though all these years with boxers Rita and I have been activ with honorary functions in the boxerclub. It has been fine years with much fun and excitement. Through the boxers we have got many friends all over Europe. Today we own 5 boxers, Gayus, Jet, Yvonne, Esther and Gunda. Beyond that we have succeeded the later years with breeding many fine Flashman dogs. We can mention Uri Geller, Poncho, Yvonne, Esther, Eddie etc

We have all these years breeded healthy boxers, with good mentality and race typical dogs, which we will do also in the future.

10th June 2004
Rita and Ivar

Deutsch:

41 JAHRE MIT BOXER!

Es begann 1969 als wir unseren ersten Boxer, Haugtussas Gaute, genannt Alex , nach Hause brachte. Er wurde von Bjørg und Håkon Hauge gekauft, die Boxer unter den Namen Haugtussa züchteten. Sie waren beide zentrale Personen im Boxerklub, sie war auch Boxerrichterin. Von Haugtussa einen Hund zu kaufen – ohne Mitglied des Klubs zu sein, und nicht aktiv zu sein, war unmöglich. Wir wurden im Klub eingetragen und fand Interesse an Unterordnung und Gebrauchshundearbeit. Alex war ein kleiner Rüde, der alle Zweibeinige liebte, sich jedoch mit allen Vierbeinigen gern rauften. Er war ein eigensinniger Kerl während der Ausbildung, wir übten fleissig mehrere Jahre und haben viele guten Resultate erreicht. Unter anderem bekam er drei mal das höchste Zeichen in der Unterordnung, Gold mit Emaille.

 Mehr und mehr interessierten wir uns für die Rasse. 1977 besuchten wir die bekannten Züchter, die Familie Grolla. Dort kauften wir unseren ersten deutschen Rüden, Flash v.d. Butendorferhöhe. Er war ein besonders lieber, beherrschter und ruhiger Hund, der norwegischen Ausstellungschampion wurde. Flash wurde Vater vieler feinen Boxerwelpen, und er wurde 11 Jahre alt.

1979 bekamen wir unseren FCI Zwingername Flashman, nach unserem Import Flash, anerkannt.

 1985 fuhren wir wieder nach Deutschland, zu den bekannten Boxerzüchtern, Hilde und Gerhard Menninghaus. Unsere deutschen Sprachkenntnisse waren damals schlecht, so unsere Freunde von Schweden, Karin und Hans Wilcken, kamen als Dolmetscher mit. Menninghaus hatte einen sehr interessanten Wurf, wir bekamen die erste Wahl. Die Wahl fiel auf einen goldgestromten Rüde mit wenig weiss, er wurde Timo v. Steinmeister Teich genannt. Timo zeigte sich als einen guten Vererber, -14 von seinen direkten Nachkommen wurden Ausstellungschampions, und viele von den grossen Ausstellungskanonen haben Timo als Vater oder Grossvater.

Der Kontakt mit der Familie Menninghaus entwickelte sich als nahe Freundschaft, mit grossem Respekt für einander. Sie haben uns mehrmals in Norwegen besucht, und wir sind jedes Jahr bei ihnen vorbeigekommen. Mit ihrem grossen Wissen über die Rasse waren sie immer interessante Gesprächspartner. Gerhard ist 2002 verunglückt, wir vermissen ihn.

In der Zeit zwischen 1975 und 2002 kauften Menninghaus 2 Hunde von uns, Kaledas Gitta und Flashmans Qrt, während wir 2 Hündinnen von ihnen kauften, Dixi v. Saterland und Wenke v. Steinmeister Teich. Sowohl Gitta als auch Qrt hatten Erfolg auf Aufstellungen, und sie waren laut Gerhard ”die besten Boxer der Welt”. Gitta ist übrigens Mutter der bekannten Ausstellungs-und Zuchthündin Finesse v. Steinmeister Teich.

1990 wurden wir Besitzer eines Timo-Sohnes, Tipåtopp Chuck Berry (Albin). Er war ein flotter Rüde, wesenstark, gesund und hatte eine strahlende Ausstellungslaufbahn. Er wurde norwegischer und schwedischer Champion und hatte die schwedische Körung. Viele schöne Nachkommen hatte er, u.a. Queen und Qrt, die in Deutscchland aufwuchsen.

Die eine Hündin, die wir kauften, Dixi v. Saterland, war von unseren lieben Freunden Marianne und Heinz Koch gezüchtet. Wir kannten uns seit vielen Jahren, und 1991 rief Marianne uns an und wünschte eine Hündin nach Dixi. 1992 fuhren wir nach Deutschland mit zwei Flashman-Welpen im Auto: Qrt und Queen. Qrt ging, wie erwähnt, zu der Familie Menninghaus und Queen zu der Familie Koch. Marianne und Heinz Koch sind nette Leute, die wir sehr schätzen.

1992 geschah etwas ganz speziell. Bei Rognerud Boxers wurden 2 Welpen geworfen, Ylva und Yvette nach Timo v. Steinmeister Teich und Kaledas Ida. Wïr wünschten uns sehr eine Hündin, und Dank Rita fuhren wir eines Tages nach Hause mit Rogneruds Yvette. Sie war eine schöne Welpe, die sich die ganze Zeit harmonisch entwickelte. Ihre Persönlichkeit und Charme machte ihr zu unserem grossen Favoritt. Sie hatte eine unglaubliche Ausstellungslaufbahn und wurde schwedischen, finnischen, dänischen, deutschen, nordischen Ausstellungschampion und in Schweden angekört, – weiter dänischen Sieger, Sieger der Offenen Klasse auf der Weltausstellung, Sieger der Offenen Klasse auf der ATIBOX- Ausstellung und Gewinner der Siegerklasse auf der deutschen Jahressiegerausstellung. Sie wurde 7 Mal in Deutschland ausgestellt – mit 6 Certifikaten und 2 Cacib. Yvette starb 10 Jahre alt. Wir danken Monika und Knut für einen besonderen Boxer und dafür, dass sie unsere Kenntnisse über die Rasse mit uns geteilt haben.

 
1992 kam auch unser belgischer Rüde, Quaste v. Hazenberg von der Quarantänestation. Er war ein stattlicher Rüde mit einem fantastischem Kopf. Viele Züchter wollten ihn sofort für ihre Hündinnen anwenden. Viele Boxere mit einem schönen Aussehen wurden nach ihm geworfen, aber leider war die Mentalität nicht wünschenswert.

1996 geschah etwas, das unser Leben mit den Boxern besonders erfreulich machte. Wir bekamen einen Anruf von Reidun und Per (Kvadraten Boxer) in Kristiansand. Sie hätten gern eine Boxerhündin von Deutschland mit kurzem Schwanz. Ich hatte neulich die Familie Koch besucht und mir einen Wurf nach Flashmans Queen und Peter v. Killiansblick angeschaut, und sie haben mir gefallen. Der Wurf bestand aus 9 Welpen. Das Resultat wurde, dass Gitta v. Saterland bei Reidun und Per landete, während Gayus zu uns kam. Sie wurden beide schnell norwegische Ausstellungschampions, und besonders Gitta hat eine grosse Ausstellungslaufbahn. Im ersten Wurf von Gitta waren 5 Welpen, 3 von ihnen sind Ausstellungschampions geworden.

Nach dem Kauf von Gitta und Gayus ist unsere Freundschaft mit Reidun und Per inniger geworden und dies hatte viele gemeinsamen Urlaubsreisen und Besuchen bei einander, mit eifrigen Diskussionen über die Rasse, zur Folge. Heute haben sie 2 Hunde von uns, Flashmans Dina und den Umplazierungsrüde, Poncho. Wir schätzen die Zusammenarbeit und Freundschaft sehr.

Erwähnt muss, dass Vater zu den Hunden wie Poncho, Yvonne, Dina und noch vielen anderen, ist Marbleton High Flyer (Jet), den wir von der Familie Hambleton in England 1998 kauften. Jet ist in allen Weisen einen guten Zuchthund, – er geniesst das guten Leben auf Sørlandet bei der Familie Hege Larsen.

Unsere guten Freunde, Kari und Dag Henriksen züchteten auch unter der Zwingername Kaledas. Sie hatten grossen Erfolg mit der Kombination mit unserem Timo. Sie züchteten u.a. die norwegischen Ausstellungschampion Kaledas Ida, Mutter unserer Yvette. Kari ist jedoch jung gestorben, wir vermissen sie sehr.

Alle diese Jahre mit Boxer waren Rita und ich sehr aktiv, mit ehrenamtlichen Posten im Boxerklub. Es waren feine Jahre, mit viel Freude und Spannung. Durch die Boxer haben wir über ganz Europa eine Menge Freunde bekommen. Heute besitzen wir 5 Hunde, Gayus, Jet, Yvonne, Esther und Gunda. Übrigens haben wir die letzen Jahre mit unserer Zucht viel Erfolg. Erwähnen können wir Hunde wie Uri Geller, Poncho, Yvonne, Esther, Eddie usw.

Wir haben uns alle Jahre bemüht, und möchten es auch in der Zukunft tun, gesunde, wesensfeste und rassentypische Boxer zu züchten.

10. Juni 2004 Rita and Ivar

Ingen kommentarer

Ingen kommentarer så langt.

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.